ศูนย์ฝึกอบรม ที่สูงมาตรฐานสากล

Worker at Height Training Center

สถานที่: กรุงเทพ, รังสิต

วิทยากร: IRATA L3

เราจำกัดจำนวนผู้เข้าเรียนต่อคอร์ส ไม่เกิน 20 คน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่ มีเวลามากพอที่จะเรียนรู้กับอุปกรณ์ทำงานบนที่สูงอย่างครบถ้วน และ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดขณะฝึกปฏิบัติ

นักเรียนทุกคนที่จบออกไปอย่างมีคุณภาพ และ ผ่านประเมินการทำงานบนที่สูงตามมาตรฐานที่กำหนด

HeightThai

หลักสูตร อบรมที่สูง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน มาตรฐานระดับนานาชาติ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึก Petzl

อุปกรณ์การทำงานและเรียนรู้มาตรฐานระดับสากลที่ทั่วโลกยอมรับ

เพิ่มเพื่อน

หลักสูตร 1 วัน

สำหรับผู้ปฏิบัติงานทั่วไปหลักสูตร 1 วัน
ทฤษฎี : 1 ชั่วโมง
ปฏิบัติ : 5 ชั่วโมง

มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม

เมื่อจบการอบรมแล้วนักเรียนที่ผ่านการทดสอบจะได้รับวุฒิบัติอย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ

อบรมที่สูง สอนอย่างใกล้ชิด

ฝึกปฏิบัติจริงอย่างมืออาชีพ

ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับการฝึกภาคปฏิบัติจริงในการทำงานบนที่สูง และ การเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ถูกต้องและเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะประเภทของงานบนที่สูง

พื้นฐานการทำงานบนที่สูง

ปรับพื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูงใหม่ตั้งแต่ต้นไปจนถึงผู้เข้าเรียนมีความรู้และเข้าใจวิธีการทำงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้อง

การใช้อุปกรณ์ป้องกันการตก

เรียนการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) และวิธีการเลือกใช้งานอุปกรณ์ป้องกันการพลัดตกชนิดต่างๆได้อย่างเหมาะสม

สอบปฏิบัติจริง

ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับการทดสอบ ประเมินการปฏิบัติงานบนที่สูง และ การเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักมาตรฐานสากล

หลักสูตร ที่สูง ผู้ปฏิบัติงาน
เหมาะกับใคร

- ใครก็ตามที่ต้องทำงานที่ความสูงระดับ 2 เมตรขึ้นไป จะต้องผ่านการฝึกอบรมที่สูงเพื่อทราบถึงอันตรายจากการทำงาน และ วิธีการทำงานอย่างปลอดภัย

- นายจ้าง หรือ หัวหน้างาน (เช่น ผู้รับเหมาหลักที่ว่าจ้างผู้รับเหมาช่วง) จะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานบนที่สูงก่อนที่จะเริ่มทำงาน

อบรมที่สูง 2023 heightthai
อบรมที่สูง การทำงานบนที่สูง 2023 heightthai
หลักสูตรการทำงานบนที่สูงมาตรฐาน 2023 update

เลือกหลักสูตรที่คุณสนใจ

หลักสูตรการทำงานบนที่สูงสำหรับผู้ปฏิบัติงานทั่วไปในงานประเภทต่างๆ

01

ที่สูงทั่วไป

ที่สูงทั่วไป หมายถึง การทำงานที่ระดับความสูง 2 เมตรขึ้นไป งานซ่อมบำรุง งานเชื่อโครงสร้าง อื่นๆ

04

ที่สูงบันได

งานซ่อมบำรุงโดยการใช้บันไดช่วยในการขึ้นทำงานบนที่สูง

02

ที่สูงหลังคา

งานติดตั้งหลังคา ซ่อมบำรุงบนหลังคา งานเชื่อมโครงสร้างหลังคา งานติดตั้งระบบโซล่าเซลบนหลังคา

05

ที่สูงหัวหน้างาน

หลักสูตรสำหรับ หัวหน้า หรือ ผู้ควบคุมงานลูกน้องที่ปฏิบัติงานบนที่สูง

03

ที่สูงเสาส่งสัญญาณ

การทำงานบนเสาสัญญาณชนิดต่างๆ การติดตั้ง หรือ ซ่อมแซมอุปกรณ์บนเสาส่งสัญญาณทุกชนิด

06

โรยตัวทำงาน

พนักงานที่ปฏิบัติงานโดยวิธีการโรยตัวทำงานบนระบบเชือก 2 เส้น

การทำงานบนที่สูงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
อบรมที่สูง สอนการปล่อยมือทำงาน

การทำงานในที่สูงเป็นการทำงานที่อยู่บนอันตรายตลอดเวลาหากผู้ปฏิบัติงานไม่ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน การสร้างความตระหนักให้กับผู้ปฏิบัติงานถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ซึ่งการสร้างความตระหนักเริ่มต้นจากการอบรมให้ความรู้ ชี้ให้เห็นถึงอันตรายหากผู้ปฏิบัติงานไม่ทำตามมาตรการด้านความปลอดัยที่กำหนดไว้ และชี้ให้เห็นถึงประโยชน์จากการทำตามมาตรการ ซึ่งหากผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรมและเน้นย้ำให้เห็นถึงความปลอดภัยในการทำงาน ย่อมก่อให้เกิดความตระหนักและปฏิบัติตาม

การทำงานในที่สูงคืออะไร

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 2564 ได้ให้นิยามของการทำงานในที่สูงไว้ว่า

“ทำงานในที่สูง”  หมายความว่า การทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานที่สูงจากพื้นดิน หรือจากพื้นอาคาร ตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ซึ่งลูกจ้างอาจพลัดตกลงมาได้ 

เมื่อพูดถึงที่สูงเราคงนึกถึงการปีนขึ้นไปบนที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไปแต่เราลืมนึกไปว่าหากเรายืนอยู่บนพื้นดินในระดับปกติแต่สามารถตกลงไปในหลุมที่มีความลึกตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไปก็ถือว่าเป็นการตกจากที่สูงได้เช่นกัน

การทำงานในที่สูงมีข้อกำหนดอะไรบ้าง

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 2564 กำหนดไว้ว่า ข้อ 2 นายจ้างต้องจัดให้มีข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานในที่สูง ที่ลาดชัน ที่อาจมีการกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของ และที่อาจทำให้ลูกจ้างพลัดตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน และการป้องกันและควบคุมอันตราย รวมทั้งต้องอบรมหรือชี้แจงให้ลูกจ้างทราบก่อนเริ่มปฏิบัติงานและควบคุมดูแลลูกจ้างให้ลูกจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และต้องมีสำเนาเอกสารไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้  

จากข้อกำหนดของกฎหมายข้างต้นกำหนดว่าต้องมีข้อบังคับและขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงและต้องอบรมให้ลูกจ้างทราบก่อนการทำงานด้วยนั่นหมายความว่าหากนายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงานบนที่สูงต้องนำข้อบังคับที่มีการระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยรวมถึงมาตรการป้องกันและควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหรืออาจจะใช้ JSA มาอบรมชี้แจงให้กับลูกจ้างก็ได้หรือนายจ้างอาจส่งลูกจ้างเข้าอบรมกับนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็ได้และเมื่อมีการอบรมแล้วต้องจัดเก็บหลักฐานการผ่านการอบรมไว้ด้วย

อบรมที่สูง กรุงเทพ 2023

ประโยชน์จากการอบรมที่สูง

การอบรมเกี่ยวกับที่สูง มีหลายหลักสูตร ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เพราะการทำงานบนที่สูง หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น อาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิต หรือพิการได้ ซึ่งการอบรมที่สูงมีประโยชน์หลายข้อ เช่น

  • ทำให้ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติงาน
  • สามารถป้องกันอันตรายจากการตกจากที่สูง หรืออันตรายประเภทอื่นจากการทำงานเกี่ยวกับที่สูง
  • สามารถวางแผนการทำงานอย่างปลอดภัย
  • ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับงานที่สูง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
  • เพิ่มโอกาสในการปฏิบัติงานบนที่สูง เนื่องจากผ่านการอบรมทำให้ได้เปรียบผู้ที่ยังไม่ผ่านการอบรม
  • ทราบถึงข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูง
  • สามารถใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงได้อย่างถูต้องและปลอดภัย รวมถึงการบำรุงรักษาอุปกรณ์
  • ลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับที่สูง

สรุป

การทำงานในที่สูงนอกจากจะต้องมีข้อบังคับในการทำงานที่ปลอดภัยแล้วจะต้องอบรมให้กับพนักงานเพื่อให้ทราบถึงวิธีการทำงานที่ปลอดภัยนอกจากการฝึกอบรมสุขภาพของผู้ปฏิบัติก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะการทำงานบนที่สูงผู้ปฏิบัติงานต้องมีสุขภาพแข็งแรงและการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลก็เป็นอีกมาตรการที่มองข้ามไม่ได้เช่นกันซึ่งเมื่อมีการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยแล้วต้องควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามตลอดเวลาที่ทำงานด้วย

หากนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในที่สูงโดยที่ไม่ผ่านการอบรมนายจ้างมีความผิดตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ. 2554 และอาจส่งผลให้ลูกจ้างพลัดตกลงมาในขณะปฏิบัติงานได้และนอกจากการอบรมแล้วนายจ้างต้องควบคุมให้ลูกจ้างปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงด้วย

หลักสูตรการทำงานบนที่สูง เดือนมิถุนายน
หลักสูตร กู้ภัยในงานบนที่สูง กรกฎาคม 67

ศูนย์ฝึกอบรมที่สูงมาตรฐาน

หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถาม หรือ พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทางออนไลน์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

อบรมที่สูง อบรมการทำงานบนที่สูง

หลักสูตรอบรมที่สูงมาตรฐานใหม่ 2566 ฝึกปฏิบัติทำงานบนที่สูงได้อย่างมืออาชีพ พร้อมเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างปลอดภัย